Wonen in het buitenland en de AWBZ

Het CVZ over de regels en de ontwikkelingen.

 

 

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een volksverzekering. Voor de AWBZ zijn verzekerd de Nederlandse ingezetenen en degenen die buiten Nederland wonen, maar op grond van een dienstbetrekking in Nederland werkzaam zijn en daardoor aan de Nederlandse loonbelasting zijn onderworpen. Op basis van deze laatste bepaling bent u AWBZ-verzekerd. (Overigens zijn er in het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (KB 746) nadere regels gesteld ten aanzien van bepaalde groepen van personen, maar omdat deze voor de beantwoording van uw e-mailbericht niet van belang zijn, laten wij deze thans buiten beschouwing).

 

U geeft in uw e-mailbericht aan dat u net zoveel AWBZ-premie betaalt als een in Nederland wonende collega, maar dat voor die premie in uw situatie alleen u verzekerd bent, maar in de situatie van uw collega zijn hele gezin. Dit is echter niet juist. De AWBZ is namelijk een individuele verzekering en kent dus niet, anders dan bijvoorbeeld de ziekenfondsverzekering, de mogelijkheid van medeverzekering. Iedere AWBZ-verzekerde betaalt premie naar de hoogte van zijn inkomen; degene die geen inkomen heeft, betaalt dus geen premie voor de AWBZ. In de door u geschetste situatie zijn de gezinsleden van uw collega individueel AWBZ-verzekerd; doordat zij geen inkomen hebben betalen zij geen AWBZ-premie.

 

Zoals wij in de eerste alinea hebben aangegeven bent u terzake van een dienstbetrekking in Nederland aan de loonbelasting onderworpen en daardoor ook AWBZ-verzekerd. Uw echtgenote en dochtertje zijn daarentegen niet AWBZ-verzekerd. Daarom bestaat voor hen geen aanspraak op (vergoeding van de kosten van) de geneeskundige hulp waarin de AWBZ voorziet.

 

Voor wat betreft de mogelijkheid om bij verhuizing naar het buitenland de AWBZ-verzekering op vrijwillige basis voort te zetten merken wij het volgende op.

 

Op dit moment is het uitsluitend mogelijk voor degene met een langlopende uitkering vanuit Nederland en van wie de AWBZ-verzekering wegens vertrek naar het buitenland is geŽindigd om een vrijwillige AWBZ-verzekering te sluiten. Ook de vrijwillige AWBZ-verzekering is geen gezinsverzekering. Dit betekent dat alleen degene die zo'n betreffende uitkering ontvangt zich vrijwillig kan verzekeren, maar zijn gezinsleden niet.

Wel is een wetswijziging in voorbereiding die het ook mogelijk maakt voor de echtgenote van een vrijwillig AWBZ-verzekerde om te worden toegelaten tot de vrijwillige AWBZ-verzekering. De invoeringsdatum zal waarschijnlijk niet voor 1 januari 2004 liggen. Het CVZ heeft hierover desgevraagd op 28 maart 2002 een uitvoeringstoets uitgebracht aan de Minister van VWS. Overeenkomstig uw verzoek doen wij u per post een exemplaar hiervan toekomen.

 

Inmiddels is informeel van het ministerie van VWS vernomen dat wordt onderzocht of de vrijwillige AWBZ-verzekering ook kan worden uitgebreid tot de echtgenoten en kinderen van degenen in een EU-lidstaat wonen, AWBZ-verzekerd zijn op grond van een dienstbetrekking in Nederland, en in Nederland verzekerd zijn op basis van een standaardpakketpolis. Als het al tot zo'n uitbreiding komt, dan is naar onze inschatting realisatie daarvan niet voor 1 januari 2004 te verwachten.

 

Het is gelet op het voorgaande voor uw echtgenote en dochtertje niet mogelijk om AWBZ-verzekerd te worden.

 

Hoewel u hier niet naar vraagt menen wij er goed aan te doen u te wijzen op de bepalingen die gelden in het geval u mocht besluiten naar Nederland te verhuizen.

 

Personen die zich duurzaam in Nederland vestigen, zullen in het algemeen AWBZ-verzekerd worden. In beginsel kunnen zij met onmiddellijke ingang hun aanspraken op grond van de AWBZ tot gelding brengen. Op grond van het Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering kan echter voor een aantal kostbare zorgvormen een wachttijd gelden van maximaal twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van vestiging in Nederland, waarin de kosten van ingeroepen zorg voor eigen rekening komen.

De wachttijd is van toepassing op degene, die komende vanuit het buitenland, in Nederland is gaan wonen en als gevolg daarvan AWBZ-verzekerd is geworden, als hij/zij op het moment van vestiging in Nederland al op de desbetref≠fende zorg is aangewezen, dan wel geacht moet worden binnen een half jaar na dat tijdstip op die zorg te zijn aangewezen.

Voor degenen, die zich binnen 12 jaar na beŽindiging van hun AWBZ-verzekering in Nederland vestigen - en daardoor AWBZ-verzekerd worden - is het aantal maanden van de wachttijd gelijk aan het aantal jaren, waarin er geen sprake is geweest van AWBZ-verze≠kering.

Onder kostbare zorgvormen worden verstaan de opname in verpleeginrich≠tingen, zwakzinnigeninrichtingen, instellingen voor auditief en/of visueel gehandi≠capten, dagverblijven voor gehandicapten, gezinsver≠vangende tehuizen voor gehandicapten en dagbehandeling in verpleeghuizen.

De wachttijd geldt niet voor opneming in een psychiatrisch ziekenhuis of opneming op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis.

 

Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u zich wenden tot de heer R. van der Meij, telefoon 00 31 20 34 75 432 (rmeij@cvz.nl)

 

Hoogachtend,

 

 

J.W.J. Siebers

Hoofd Afdeling Verzekering

en Uitvoeringsorganisatie

 

 

terug